A Year 1 PhD Student in HKUST VisLab

Publications

Huan Wei, Haotian Li, Meng Xia, Yong Wang, Huamin Qu, Predicting Student Performance in Interactive Online QuestionPools Using Mouse Interactions, ACM LAK 2020 (Learning Analytics & Knowledge)

Meng Xia, Huan Wei, Min Xu, Leo Yu Ho Lo, Yong Wang, Rong Zhang, Huamin Qu, Visual Analytics of Student Learning Behaviors on K-12 Mathematics E-learning Platforms, Poster, IEEE VIS 2019 Posters, Best Poster Award

Meng Xia, Mingfei Sun, Huan Wei, Qing Chen, Yong Wang, Lei Shi, Huamin Qu, Xiaojuan Ma, PeerLens: Peer-inspired Interactive Learning PathPlanning in Online Question Pool, video ACM CHI 2019